Kastamonu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Bakanlar Kurulu tarafından 25.08.2003 tarihinde kurulmuş, kuruluş kararı 28 Ağustos 2003 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Aynı yıl Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde Tarih Bölümü açılmış, 2003–2004 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci alınarak öğretime başlanmıştır. Tarih Bölümü 2006–2007 bahar döneminde ilk mezunlarını vermiştir.


   Bölümün amacı, Türk ve dünya tarihi ölçeğinde ilkçağdan başlayarak toplumsal bir varlık olan insanı, insanlık tarihini mukayeseli bir yaklaşımla, çağdaş teknolojilerin ışığında siyaset, ekonomi, din ve sanat gibi çeşitli bilim alanlarının da yardımıyla ele alıp bilimsel esaslara göre araştırıp incelemektir.


   Tarih lisans programı, bölüm öğrencilerinin tarih ve tarihçilik kavramları çerçevesinde yapılacak araştırma yöntemleri ile tanıştırırken bütüncül bir tarih yaklaşımı çerçevesinde Dünya Tarihinin genel hatları ve özellikle Bizans, Osmanlı ve Türk tarihi çizgisinde bilimsel esaslara göre araştırma imkânı sunmaktadır. Farklı tarih ekollerinden beslenen öğretim üyelerimizin zenginlik kattığı bölümümüzde Arapça, Rusça ve Farsça gibi bölge dillerini bilen öğretim üyelerimiz tarafından bu dillerin eğitiminin verildiği seçmeli dersler de bulunmaktadır. Öğrenciler birincil kaynakların da kullanıldığı son yılda hazırlayacakları Araştırma Projeleri ile (Bitirme Tezi) mezun olmaktadırlar. Öğrencilerin mezun olması için programdaki tüm derslerini başarmış olması gerekir. Bu programda mezuniyet için öğrencinin asgari (240 AKTS) kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.


  2018-2019 öğretim yılı itibariyle özellikle Türk dünyasından eğitim almak için gelen yabancı uyruklu öğrencilerin de içinde olduğu 329’ü normal öğretim 263’ı ikinci öğretim olmak üzere toplam 592 lisans öğrencisi Tarih Bölümünde öğrenim görmektedir.
Kastamonu Üniversitesi bölümlerinde Çift Ana Dal yönetmeliği ve yönergesi çerçevesinde öğrenciler farklı bölümlerde de eğitim alabilmektedir. Bu bağlamda 2017-2018 eğitim yılında başarılı öğrencilere Türkçe Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı, İlahiyat, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı, Felsefe, Radyo ve Televizyon, Halka İlişkiler, Sınıf Öğretmenliği, Kamu Yönetimi, İktisat, İşletme bölümleriyle Çift Ana Dal imkânı sunulmuştur.


   Mezun olan öğrencilerimiz gerekli Osmanlı Türkçesi yeterliliğine sahip olduktan sonra girecekleri sınavlar ve sunulan imkânlar çerçevesinde Devlet Arşivleri, kütüphaneler, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Arşivi, Türkiye Yazma Eserler Kurumu gibi kurumlarda iş imkânı bulabildikleri gibi Mili Eğitim Bakanlığı’nın öngördüğü şartları yerine getirmeleri halinde öğretmen olabilmektedir. Ek olarak öğrencilerin ilgisine göre turizm ve gazetecilik alanları da yan dal olarak Tarih Bölümü ile ilişki içinde olup iş imkânı sunabilmektedir.


   Akademik eğitimine lisansüstünde devam edecek öğrencilerimiz öncelikle sosyal ve beşeri bilim alanında olmak üzere ilgili alanların kayıt kabul şartları çerçevesinde her alanda yüksek lisans, doktora programlarına veya sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.


   Bölümümüz içerisinde Eskiçağ Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Yeniçağ Tarihi, Yakınçağ Tarihi, Genel Türk Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ana bilim dalları bulunmaktadır. Bölümde 14 öğretim üyesi ve 4 Araştırma Görevlisi vazife yapmaktadır. Öğretim üyeleri, genel olarak Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Eski Çağ Anadolu Tarihi, Anadolu Beylikleri Tarihi, Anadolu’da Türk İskânı, Basın Tarihi, Milli Mücadele Tarihi, Türk Dış Politikası, Şehir Tarihi, Teşkilat Tarihi, Vakıf Sistemi, İran Tarihi, Rusya Tarihi, Türkistan Tarihi, Azınlıklar, Modern Ortadoğu Tarihi, Osmanlı Arap Eyaletleri Tarihi (Mısır, Suriye ve Filistin) ve Osmanlı Mahkemesi ve Hukuku alanlarında uzmanlıklara sahiptir.


   Bölümümüzde Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih anabilim dalı bünyesinde 2008’den bu yana Tarih Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans programı ile öğrenci yetiştirilmektedir. Halen 102 Yüksek Lisans öğrencisi bulunmaktadır. 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren başlayan Tarih Anabilim Dalı Doktora programında ise birisi yabancı uyruklu 4 öğrencimiz öğrenim görmektedir. Ek olarak 2018-2019 eğitim-öğretim yılında ilk defa Tarih Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans programı öğrenci almıştır.


   Tarih öğrenimi için Kastamonu’ya gelen öğrencilerimiz doğal bir laboratuvar olan şehrin Paleolitik döneme dayanan geçmişinden izler bulacaktır. Türklerin Anadolu’daki ilk yerleşimlerinden olan Kastamonu’da Anadolu Beyliklerinin izini sürmek mümkündür. Fatih Sultan Mehmet döneminde Osmanlı Devleti’ne ilhak olan şehir daha sonra Milli Mücadele döneminde önem kazanmış, İstiklâl Harbinin lojistik merkezi olarak İnebolu’dan başlayıp Kastamonu’dan geçen güzergâh “İstiklâl Yolu” adını almıştır. Buna binaen İnebolu ilçesine İstiklâl Madalyası verilerek Kastamonu ve Kastamonulular onurlandırılmıştır. Mimarîde Türk tarih ve kültürünün farklı dönemlerinin temsil edildiği şehirde, tarihi külliye, han, hamam, konak ve çeşitli kamu binaları halen ayaktadır.

 

BÖLÜM YÖNETİMİ

Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Ercan Çelebi

Bölüm Başkan Yardımcısı: Dr. Öğretim Üyesi Alaattin Dolu

Bölüm Başkan Yardımcısı: Dr. Öğretim Üyesi Sibel Kundakçı

BÖLÜM BAŞKANLARI:

1. Prof. Dr. Mehmet Serhat YILMAZ (2003-2011)

2. Prof. Dr. Cevdet YAKUPOĞLU (2011-2014)

3. Dr. Öğr. Üyesi Ercan ÇELEBİ (2014-2015)

4. Prof. Dr. Mehmet Serhat YILMAZ (2015-2019)

5. Doç. Dr. Ercan ÇELEBİ (2019......)